V reakcii na rozširujúcu sa pandémiu vypracovala odborná spoločnosť American College of Surgeons (ACS) klinické odporúčania zamerané na triáž pacientov indikovaných na vybrané akútne ako aj elektívne operačné resp. intervenčné cievne výkony. Výber z týchto odporúčaní zameraný na endovaskulárne výkony nájdete nižšie.

Súčasne, vzhľadom na špecifiká jednotlivých krajín, regiónov ako aj samotných zdravotníckych zariadení, ponúkame aktuálny pohľad nášho pracoviska, Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, na možnosť odkladu endovaskulárnych výkonov pri jednotlivých najčastejších vaskulárnych diagnózach s ohľadom na súčasnú situáciu postupného nárastu pandémie a rozlišujúc COVID pozitívnych, resp. COVID suspektných a COVID negatívnych pacientov.

Autori:

doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH

Klinika angiológie LF UK a NÚSCH, a.s.
Pod Krásnou Hôrkou 1
Bratislava

MUDr. Petr Vařejka, CSc.

Klinika angiológie LF UK a NÚSCH, a.s.
Bratislava