Lymfologická sekcia

Výbor

Lymfologickej sekcie Slovenskej angiologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti

MUDr. Ewald Ambrózy, PhD.

vedecký sekretár

I. interná klinika LFUK a UNB Bratislava
Mickiewiczova 13
813 69 Bratislava

MUDr. Viliam Bugáň

člen výboru

MUDr. Igor Lašan

člen výboru

MUDr. Iveta Chríbiková
MUDr. Hana Škultétyová

Dozorná rada

Lymfologickej sekcie Slovenskej angiologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti

MUDr. Mária Vojtková
MUDr. Bohuslav Bučko
Prim. h. doc. MUDr. Eva Husarovičová, CSc.

podpredsedkyňa

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie NOÚ
Klenová 1
833 10 Bratislava