Priebežné výsledky registra FLASH

Autor:

MUDr. Andrej Džupina

Klinika angiológie LF UK a NÚSCH, a.s.
Bratislava