Novinky v cievnej medicíne

(Maďarič J., Bratislava, Rašiová M., Košice, Vacula I., Trnava) COVID-19 a vaskulárne riziko Rašiová M. (Klinika angiológie, LF UPJŠ a VÚSCH, a.s., Košice) Globálne vaskulárne odporúčania pre manažment kritickej končatinovej ischémie 2019 – PLAN koncept Necpal R. (Odd. cievnej chirurgie, FN Banská Bystrica) VOYAGER – intenzifikácia cievnej protekcie u pacientov po končatinovej revaskularizácii Fľak Ľ. (Klinika angiológie LFUK…

„Dvakrát meraj a raz rež…?“

(Štvrtinová V., Bratislava, Širila M., Trenčín) Sympózium podporené spoločnosťou Servier. Postavenie farmakologickej liečby v jednotlivých klinických štádiách CHVO Štvrtinová V. (1. interná klinika UNB a LFUK, Bratislava) Kompresia pre každého – ale môže každý? Vacula I. (Angiologická-interná ambulancia, Trnava) Komplikácie endovenóznej liečby varixov Kminiak R. (Oddelenie cievnej chirurgie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica) Ako sa…

Hotlines v antitrombotickej liečbe s duálnou inhibíciou

(Štvrtinová V., Bratislava, Džupina A., Bardejov) Sympózium podporené spoločnosťou Bayer. Cesta od klinických štúdií k odporúčaniam smerujúca k ochrane pacientov s polyvaskulárnym postihnutím v každodennej klinickej praxi Čelovská D. Aký prínos má nová možnosť liečby u pacientov so symptomatickou PAD a po -revaskularizácii? Vacula I.

Sulodexid a cievny endotel

(Štvrtinová V., Bratislava) Sympózium podporené spoločnosťou AlfaSigma. Dysfunkcia a zápal endotelu pri PAO DK. Existuje cesta späť? Moščovič M. (Klinika angiológie, LF UPJŠ a VÚSCH, a.s., Košice) Indikačné obmedzenia sulodexidu v kontexte pohľadu revízneho lekára – naše skúsenosti Kmecová D. (Angiocare s.r.o., Košice) SURVET – 5 rokov po Vacula I. (Angiologická-interná ambulancia, Trnava)

Vybrané novinky z endovskulárnej liečby

(Vařejka P., Bratislava, Maďarič J., Bratislava) Sympózium podporené spoločnosťou Medtronic. Endovaskulárna liečba aortálnych ochorení / Valiant Navion – prvý prípad Vařejka P. (Odd. intervenčnej angiológie, NÚSCH Bratislava) FDG PET/CT u endovaskulární léčby onemocnění aorty a jejích komplikací Zogala D. (Ústav nukleární medicíny, VFN Praha) Moderné riešenie kalcifikovaných lézií artérií dolných končatín (Chocolate, HawkOne) Sivák J., Sucháč M.,…

Manažment pacienta s VTE a klinická prax v roku 2020

(Maďarič J., Bratislava) Sympózium podporené spoločnosťou Pfizer. Kazuistika pacienta č. 1 Gergely P. (Angiologická ambulancia, Levice) Kazuistika pacienta č. 2 Ručka D. (Odd. intervenčnej angiológie, NÚSCH Bratislava) Zmenili výsledky štúdie Caravaggio názor na liečbu VTE u onkologického pacienta? Moščovič M. (Klinika angiológie, LF UPJŠ a VÚSCH, a.s., Košice)