MUDr. Ľubomír Fľak, PhD.

Klinika angiológie LF UK a NÚSCH, a.s. Bratislava